Ψηφιακά Συστήματα

Χαϊκάλης Κωνσταντίνος

Περιγραφή

-  Άλγεβρα Boole και κυκλώματα διακοπτών. Δυαδικές πράξεις, ορισμός της Άλγεβρας Boole, λογικές πύλες.

-  Συνδυαστική λογική. Μορφές λογικών συναρτήσεων. Σύνθεση ψηφιακών συνδυαστικών κυκλωμάτων. Απλοποίηση λογικών κυκλωμάτων με την μέθοδο του χάρτη Karnaugh. Προβλήματα λειτουργίας ψηφιακών συνδυαστικών κυκλωμάτων.

-  Στοιχεία υλοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων και οικογένειες ηλεκτρονικών πυλών και ολοκληρωμένων.

-  Ακολουθιακή λογική. Βασικά δομικά στοιχεία ακολουθιακής λογικής (flip-flop) Υλοποίηση flip-flop. Μετατροπές flip-flop. Προβλήματα κυκλωμάτων που χρησιμοποιούν flip-flop. Εφαρμογές ακολουθιακής λογικής: Καταχωρητές, μετρητές, ολισθητές και μνήμες. Σχεδιασμός ακολο

Περισσότερα  
Κωδικός: TMA114
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Στην πρώτη ενότητα ο φοιτητής εισάγεται στις βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών συστημάτων. Περιγράφεται η βασική διαφορά μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού σήματος. Αναλύεται η διαδικασία της δυαδικής αποθήκευσης δεδομένων. Περιγράφεται το ψηφιακό κύκλωμα ενός καταχωρητή ως υποσύστημα ενός υπολογιστικού συστήματος.

Στη δεύτερη ενότητα ο φοιτητής αναγνωρίζει την σημαία της δυαδικής λογικής και των λογικών πράξεων. Ενημερώνεται για τους τύπους των λογικών πυλών διακρίνοντας για κάθε έναν, το σύμβολο, την λογική πράξη και τον πίνακα αληθείας που απεικονίζει την λειτουργία του. Ενημερώνεται επίσης για τις οικογένειες των λογικών πυλών που έχουν δημιουργηθεί.

Στην τρίτη ενότητα ο φοιτητής εφαρμόζει τα θεωρήματα και τα Αξιώματα της Άλγεβρας Boole ώστε να υπολογίζει το αποτέλεσμα λογικών συναρτήσεων. Η επίλυση ασκήσεων ολοκληρώνει την ενότητα αυτή.

Στην τέταρτη ενότητα ο φοιτητής ανακαλύπτει μια τεχνική απλοποίησης των λογικών συναρτήσεων που θα αντικαταστήσει τη χρήση της άλγεβρας Boole. Η νέα τεχνική ονομάζεται Χάρτης Karnaugh. Εφαρμόζοντας τους κανόνες του χάρτη Karnaugh αποκτά τη δεξιότητα να απλοποιεί σύνθετες λογικές συναρτήσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επιμέρους σκοπός της ενότητας αποτελεί η δημιουργία ενός ισοδύναμου κυκλώματος με πύλες NAND ή NOR.

Στην πέμπτη ενότητα ο φοιτητής εφαρμόζει την τεχνική απλοποίησης των λογικών συναρτήσεων με χάρτη Karnaugh σε πολύπλοκες λογικές συναρτήσεις.

Στην έκτη ενότητα ο φοιτητής εφαρμόζει την τεχνική απλοποίησης των λογικών συναρτήσεων με χάρτη Karnaugh δημιουργώντας ισοδύναμα κυκλώματα με NAND και NOR.

Στην έβδομη ενότητα ο φοιτητής εφαρμόζει την τεχνική απλοποίησης των λογικών συναρτήσεων με χάρτη Karnaugh επιλύοντας ασκήσεις λογικών συναρτήσεων.

Στην όγδοη ενότητα ο φοιτητής αναγνωρίζει την κατηγορία των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων και εφαρμόζει την έννοια της συνδυαστικής λογικής στο σχεδιασμό συνδυαστικών κυκλωμάτων, Σχεδιάζει και αναλύει κυκλώματα πολυπλεκτών κωδικοποιητών αποκωδικοποιητών.

Στην ένατη ενότητα ο φοιτητής επιλύει ασκήσεις βασισμένες σε ψηφιακά κυκλώματα που σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τη συνδυαστική λογική.

Στη δέκατη ενότητα ο φοιτητής αναγνωρίζει την κατηγορία των ακολουθιακών κυκλωμάτων και σχεδιάζει κυκλώματα με την χρήση των flip flops

Στην ενδέκατη ενότητα ο φοιτητής αναλύει τη λειτουργία των ακολουθιακών κυκλωμάτων.

Στη δωδέκατη ενότητα ο φοιτητής περιγράφει τη λειτουργία των καταχωρητές και τη λειτουργία των μετρητών.

Στη δέκατη τρίτη ενότητα ο φοιτητής επιλύει ασκήσεις ψηφιακών κυκλωμάτων εφαρμόζοντας την ακολουθιακή λογική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1539
Αρ. Προβολώς :  15556

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -