Ανάλυση και Ενοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων

Τσιφόρα Ευδοκία

Περιγραφή

Το μάθημα περιλαμβάνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Κωδικός: LOG100
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της Λογιστικής, Βασικές λογιστικές αρχές και παραδοχές,Είδη και μέθοδοι ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων, Οριζόντια και κάθετη ανάλυση, Ανάλυση τάσης, Ανάλυση αριθμοδεικτών

Έννοια της ρευστότητας, Έννοια κεφαλαίου κίνησης,Αριθμοδείκτης έμμεσης ρευστότητας, Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας, Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας, Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας, Αριθμοδείκτης ταμειακής ροής λειτουργικής δραστηριότητας, Αριθμοδείκτης αμυντικού διαστήματος ,

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων, Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών, Λειτουργικός και εμπορικός κύκλος επιχείρησης, Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, Λοιποί αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας

Αποδοτικότητα επένδυσης, Δείκτης αποδοτικότητας συνολικών κεφαλαίων,Αποδοτικότητα καθαρού ενεργητικού, Λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης, Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων, Αποδοτικότητα πωλήσεων και δείκτες περιθωρίου κέρδους

Ονομαστική και λογιστική αξία μετοχής . Χρηματιστηριακή τιμή μετοχής, σχέση χρηματιστηριακής τιμής και λογιστικής αξίας (Price/Book value - P/BV), Κέρδη ανά μετοχή, πολλαπλασιαστής κερδών (Price/Earnings - P/E), Μέρισμα ανά μετοχή, Δείκτης μερισματικής απόδοσης, Δείκτης ποσοστού διανεμόμενων κερδών

Έννοια και περιεχόμενο νεκρού σημείου, Νεκρό σημείο και δυναμικότητα, Λειτουργική, χρηματοοικονομική και συνολική μόχλευση, Φορολογική μόχλευση

Εννοιολογική προσέγγιση κατάστασης ταμειακών ροών, Χρησιμότητα ταμειακών ροών, Κατηγορίες ταμειακών ροών, Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών

Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων, Εταιρική πτώχευση, Εκτίμηση βιωσιμότητας και πρόβλεψη εταιρικής αποτυχίας

Εννοιολογική προσέγγιση κατάστασης ταμειακών ροών (Κ.Τ.Ρ.), Χρησιμότητα ταμειακών ροών, Κατηγορίες ταμειακών ροών, Μέθοδοι κατάρτισης ταμειακών ροών

Αριθμοδείκτες δομής κεφαλαίων, Διερεύνηση σχέσεων ανάμεσα στους αριθμοδείκτες, Ο ρόλος της ανάλυσης της κεφαλαιακής διάρθρωσης, Επιλογή χρηματοδότησης ενεργητικού, Κριτήρια πρόβλεψης εταιρικής χρεωκοπίας

Εννοιολογική προσέγγιση κατάστασης ταμειακών ροών (Κ.Τ.Ρ.), Χρησιμότητα ταμειακών ροών, Κατηγορίες ταμειακών ροών,Μέθοδοι κατάρτισης Κ.Τ.Ρ., Παράδειγμα σύνταξης κατάστασης ταμειακών ροών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  1140
Αρ. Προβολώς :  24750

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -