Διαχείριση Κινδύνου

Βασιλική Καζαντζή

Περιγραφή

Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού γίνεται η παρουσίαση ενός σημαντικού επιστημονικού πεδίου της Διοικητικής επιστήμης, τη Διοίκηση Λειτουργιών που βρίσκει όλο και πιο εκτεταμένο φάσμα εφαρμογών στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, αφού αφορά όλες τις σύγχρονες λειτουργίες που απαιτούνται για τη δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από κάθε είδος οργανισμού, είτε αυτός είναι μεγάλος είτε μικρός, είτε είναι βιομηχανία είτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης έργων, είτε είναι κερδοσκοπική είτε όχι. Η Διοίκηση των Λειτουργιών αυτών αποτελεί πρόκληση στη σημερινή εποχή των έντονων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Οι ποικίλες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές πρ

Περισσότερα  
Κωδικός: DDE103
Σχολή - Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η πρώτη διδακτική ενότητα εισαγάγει τους φοιτητές στην έννοια των παραγωγικών συστημάτων και υπογραμμίζει κάποια βασικά διακριτά χαρακτηριστικά των αγαθών και των υπηρεσιών που επηρεάζουν τα συστήματα παραγωγής τους. Επίσης, παρουσιάζει τα είδη των επιχειρηματικών αποφάσεων, τις σχέσεις των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, καθώς και τα κριτήρια και τους δείκτες αξιολόγησης των συστημάτων παραγωγής.

Στην δεύτερη ενότητα συζητείται η διαδικασία διαμόρφωσης μιας επιχειρηματικής στρατηγικής και πώς αυτή επηρεάζει, αλλά και υποστηρίζεται από την κατάλληλη στρατηγική παραγωγής. Γίνεται ακόμη αναφορά στις εναλλακτικές στρατηγικές παραγωγής και στη σύνδεση αυτών με την ευρύτερη επιχειρηματική στρατηγική. Επίσης, έμφαση δίνεται στο σημερινό καίριο ρόλο που διαδραματίζει η παραγωγή στη διαμόρφωση της επιχειρηματικής στρατηγικής και στα είδη των αποφάσεων που καλείται η Διοίκηση της Παραγωγής να λάβει.

Στην τρίτη ενότητα δίνεται έμφαση στον πολύ σημαντικό ρόλο της πρόβλεψης της ζήτησης στην οργάνωση και στον προγραμματισμό ενός παραγωγικού συστήματος, αναλύονται τα χαρακτηριστικά της ζήτησης, ενώ παρουσιάζονται με λεπτομέρεια η διαδικασία των προβλέψεων και οι κυριότερες ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές πρόβλεψης ζήτησης που χρησιμοποιούνται στην Διοίκηση της Παραγωγής.

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται η έννοια της δυναμικότητας ενός παραγωγικού συστήματος, γίνεται εμφανή η στρατηγική σημασία των αποφάσεων επιλογής παραγωγικής δυναμικότητας και παρουσιάζονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες και τα κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται στη λήψη αποφάσεων σχεδιασμού δυναμικότητας για ένα νέο παραγωγικό σύστημα ή μεταβολής δυναμικότητας για ένα υπάρχον σύστημα. Επίσης, εκτεταμένη συζήτηση γίνεται για τις λεγόμενες οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας και πώς αυτές επηρεάζουν το σχεδιασμό παραγωγικής δυναμικότητας. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος προσδιορισμού των αναγκών μιας επιχείρησης σε παραγωγική δυναμικότητα και απαιτούμενο εξοπλισμό.

Η πέμπτη ενότητα αφορά στο σχεδιασμό αγαθών, υπηρεσιών και διεργασιών. Παρουσιάζεται ο τρόπος σχεδιασμού προϊόντων σε συνδυασμό με το σχεδιασμό των διεργασιών, τα συγκεκριμένα βήματα που ακολουθούνται μέχρι το προϊόν ή/και η υπηρεσία να είναι έτοιμα προς διάθεση, και υπογραμμίζονται τα διακριτά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού των υπηρεσιών.

Επίσης, συζητούνται τα εργαλεία αξιολόγησης για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας στην αγορά, όπως η ανάλυση του νεκρού σημείου, και διεξάγονται ασκήσεις για την εφαρμογή αυτών των εργαλείων στην πράξη.

Στη συνέχεια, παρατίθενται τα διάφορα είδη διεργασιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και των οποίων τα χαρακτηριστικά επεξηγούνται αναλυτικά για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των κατάλληλων κάθε φορά διεργασιών. Παράλληλα, καταδεικνύεται και η αξία της χρήσης διαφόρων εργαλείων και κυρίως των διαγραμμάτων ροής, στο συνδυαστικό σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών και διεργασιών. Τέλος, η ενότητα εστιάζει στις γνωστές στρατηγικές σχεδιασμού προϊόντων και διεργασιών και τις επιπτώσεις που αυτές έχουν στην οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης.

Η έκτη ενότητα ασχολείται με τη Διαχείριση Αποθεμάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζουν τα αποθέματα στην οργάνωση ενός παραγωγικού συστήματος. Στην ενότητα αυτή παρατίθενται και αναλύονται οι λόγοι διατήρησης αποθεμάτων, τα είδη των αποθεμάτων, καθώς και τα διάφορα είδη κόστους που ενέχονται σε ένα σύστημα αποθεμάτων. Τέλος, παρατηρώντας τα διαφορετικά κόστη και τις σχέσεις τους με τις διάφορες πολιτικές ανανέωσης αποθεμάτων, παρουσιάζονται τα γνωστά μοντέλα διαχείρισης αυτών, και κυρίως το μοντέλο της Οικονομικής Ποσότητας Παραγγελίας, της Οικονομικής Ποσότητας Παραγωγής και το μοντέλο αποθεμάτων με εκπτώσεις.

  • Παρακολούθηση εντοπισθέντων, εναπομείναντων, και δευτερευόντων κινδύνων.
  • Εντοπισμός νέων κινδύνων.
  • Πιθανή αναθεώρηση σχεδίων αντιμετώπισης.
  • Έλεγχος εκτέλεσης ενεργειών αντιμετώπισης.
  • Εξέταση αποτελεσματικότητας των ενεργειών αντιμετώπισης. 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  28666
Αρ. Προβολώς :  8711

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -